Veelgestelde vragen

SLIMCirculair '18-'19

SLIMCirculair is de landelijke challenge waar de doelstellingen voor de bouw en de energietransitie samen komen

Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen die tijdens gesprekken aan de orde kwamen en wellicht ook voor u belang zijn.

 

Heeft u een vraag die hierin niet beantwoord wordt, neem dan contact met ons op. Tanja Nolten, tnolten@gmail.com of telefonisch 06 16342889.

 

Heel veel succes met uw deelname aan SLIMCirculair ’18-‘19. We hopen dat uw team de hoofdprijs of de publieksprijs wint.

 

 

Organisatie

Hoe groot moet het kernteam van de studenten zijn? Circa 5 tot 6 studenten

De organisatie van SLIMCirculair stelt voor om de uitdaging voor te dragen aan studenten Bouwkunde maar scholen zijn vrij om daar zelf een keuze in te maken.

Hoe kunnen we de experts bereiken? Via de organisatie van SLIMCirculair.
Tanja Nolten: tnolten@gmail.com
Hoe kunnen we het best SLIMCirculair inpassen in ons curriculum? Veel scholen beschouwen de uitdaging SLIMCirculair als een project dat als zodanig geintegreerd wordt in het programma. Maar natuurlijk kunt u het volledig in uw curriculum integreren.
hoe organiseren we de contacten met de bedrijven in onze regio Elk studententeam krijgt een contact van een bedrijf in de regio toegewezen als eerste contactpersoon die helpt om de vraag bij het juiste bedrijf onder te brengen. Natuurlijk kunt u ook uw eigen bedrijfscontacten in de regio betrekken.
Hoe organiseren we het overleg met de gemeente Tijdens het eerste gesprek met de gemeente en het studententeam maakt u gezamenlijk afspraken over de gewenste overlegmomenten. Bij de start van het project zal dat overleg wat intensiever zijn, bijvoorbeeld een uurtje in de twee weken. Halverwege de challenge, als de ontwerpen gemaakt zijn, is een uitgebreid overleg gewenst en aan het einde van de challenge presenteert het team het ontwerp aan de gemeente en eventueel betrokken partijen.
Hoeveel tijd hebben de studenten nodig Dit is afhankelijk van wanneer u wilt starten met de challenge. Als u het volledige schooljaar wilt benutten denken we aan een dagdeel per week maar wellicht is dit aan de ruime kant

 

Kunnen we samen met andere scholen deelnemen? Ja
Moeten we het hele schooljaar voor SLIMCirculair reserveren? Nee, het staat u vrij om te starten vanaf 10 oktober of later in het schooljaar.
Voorbeeldprojecten, waar moeten we aan denken? Een opdracht zou kunnen zijn: het ontwerp van een circulair informatiecentrum voor de buurt met buurtkas/stadsakker. Maar ook het ontwerp van een lokaal milieustation als grondstoffenbank voor de circulaire economie, herbestemming van een voormalige fabrieksloods/een school/monument of het ontwerp van een ecowall/waterplein met faciliteiten, horen tot de mogelijkheden.
Wat bedoelen jullie met een multidisciplinair studententeam Het Kernteam van 5 of 6 studenten gaat de studenten van andere opleidingen betrekken die relevant zijn voor de opdracht. We denken aan studenten electro, installatietechniek, ICT, smart buildings, landschapsarchitectuur … En niet te vergeten de studenten media en communicatie.
Wat verstaat de organisatie onder economisch haalbaar en opschaalbaar De opdrachtgever stelt een maximaal budget vast waarbinnen het ontwerp uitgevoerd zou moeten kunnen worden. Dat betekent dat er berekeningen bij horen die het ontwerp ondersteunen. De opschaalbaarheid houdt in dat het ontwerp overgenomen kan worden door andere gemeenten in binnen- en buitenland, al dan niet in aangepaste versie
We hebben behoefte aan gastlessen Dat kan. Neem daarvoor contact op met Tanja Nolten, tnolten@gmail.com
Welke ondersteuning krijgen de studenten van de organisatie SLIMCirculair We ondersteunen het studententeam met contacten met het bedrijfsleven, workshops door experts (in de regio en tijdens de landelijke excellence dag) en we bemiddelen als er gastlessen gewenst worden.

 

Planning

Waar is de landelijke kick off op 10 oktober 2018 Utrecht
Wanneer is de landelijke excellence dag? 23 januari 2019
Waar vinden we de planning? Planning op hoofdlijnen
1.   De wedstrijd gaat van start aan het begin van het schooljaar 2018 – 2019.

2.   Aan het einde van het schooljaar presenteren de studententeams hun ontwerp in 3D.

3.   Een professionele jury kiest vervolgens het winnend ontwerp.

4.   Aanvullend hierop zal de publieksprijs uitgereikt worden aan het studententeam dat de meeste stemmen uit het land krijgt.

Kijk voor de volledige planning op deze link

Wat kunnen we verwachten van de workshops? Er worden twee series workshops georganiseerd door SLIMCirculair. Een in de periode november 2018 en een medio maart 2019. Ook tijdens de landelijke excellence dag eind januari 2019 kunnen studenten en docenten deelnemen aan workshops.
Vooraf kan iedereen zich aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen gaat de workshop van start. Hiervan krijgt u tijdig bericht. De workshops zijn bedoeld voor meer diepgang op het thema. Heeft u specifieke wensen dan kunt u een verzoek doen aan de organisatie van SLIMCirculair. In overleg kunnen we kijken of er een regionale workshop aan besteed kan worden of dat een gastles wellicht relevanter is.
Wat moeten de studenten aanleveren voor de finale? De finale en de beoordeling van de jury bestaat uit vier onderdelen:

·    Presentatie aan de jury

·    Rapport

·    Animatie en/of filmpje van het ontwikkelingsproces gedurende de wedstrijd

3D presentatie van het prototype

1.     De presentatie aan de jury moet een verkorte en samengevatte versie van het rapport zijn. Tijdens deze presentatie moet de jury overtuigd worden dat het idee het beste is en aan een oplossing biedt voor de opgelegde opdracht.

Inhoudelijke eisen presentatie/rapportage:

a.     opdracht en de lokale problematiek

b.     welke input van de betrokkenen is gekregen en wat is er mee gedaan

c.     totstandkoming ontwerp en prototype

d.     verantwoording gekozen materialen of gekozen combinaties

e.     verantwoording pijlers: innovatie, circulariteit, biobased, natuurINCLUSIEF

f.      verantwoording communicatie: bewonerscommunicaie, regionale / landelijke campagne

g.     eindresultaat

De presentatie mag 10 minuten duren. Aan het einde van de presentatie stelt de jury een aantal vragen over het ontwerp.

2.     Het rapport geeft een beeld van het gehele ontwikkeltraject van het eindproduct; van   onderzoeksfase tot uiteindelijke totstandkoming van het prototype. Benoemd worden de verschillende fasen die doorlopen zijn en de keuzes die gemaakt zijn. Het rapport wordt op voorhand naar de jury gestuurd.

3.     Het filmpje of animatie van het proces van idee tot prototype van maximaal 3 minuten (door de teams zelf te produceren).

4.     Het prototype is een onderdeel van het door het bedachte concept/ontwerp; Het is een aansprekend en werkend prototype dat kenmerkend is voor het ontwerp/concept of juist het innovatieve, creatieve en interactieve van het ontwerp het beste illustreert. Hierbij verzorgt het team een begeleidende tekst van maximaal vijf A4-tjes met uitleg over de verantwoording van de concept keuze, de uitwerking van het project en het eindresultaat.; Het prototype kan door het team tijdens de finaledag aan de jury getoond worden en is zichtbaar voor het publiek en genodigden van de finale.

 

Studententeams presenteren hun 3D-model voor een vakjury waarna de jury een keuze maakt voor het ‘beste’ ontwerp en het doorgerekende model. Het Nederlandse publiek geeft via een digitale stemming haar voorkeur voor de publieksprijs.

 

Jurycriteria

Wat zijn de jurycriteria? 1.   toepasbaarheid, innovatief en slim energieneutraal, maar het liefst energiepositief, met een hoge CO2-reductie

2.   NatuurINCLUSIEF
klimaatadaptief bouwen met groene gevels en daken en natuurlijk aan holle stenen waarin vogels kunnen nestelen

3.   materiaalgebruik; vervaardigd van circulaire (biobased) materialen

4.   economisch en prijstechnisch haalbaar en opschaalbaar

5.   creativiteit van de mediacampagne

Wat betekent natuurINCLUSIEF? NatuurINCLUSIEF bouwen betekent dat bij het bouwen en renoveren van gebouwen extra rekening gehouden wordt met de leefomstandigheden van dieren die de gebouwde omgeving als natuurlijke habitat hebben. Denk aan uilen en vleermuizen die zich willen vestigen in schuren en kerken maar natuurlijk ook in (hoge) muren en donkere nissen.

Een voorbeeld van een natuurINCLUSIEF bouwontwerp is het inmetselen van een nestkastje voor vogels op de plaats waar normaal een aantal bakstenen zou komen.

Wat moeten we verstaan onder klimaat adaptief bouwen Ook in Nederland worden we geconfronteerd met de klimaatveranderingen die gaande zijn. Dat betekent dat we last hebben van zowel waterstress (droogte) als wateroverlast (overstromingen).

Beplanting zorgt ervoor dat we de veranderingen beter kunnen handelen. Bomen struiken, heesters, gras etc zorgen ervoor dat de temperatuur in de gebouwde omgeving tot 7 graden lager is dan in een omgeving met vooral veel steen en beton. Groene daken, gevels en balkon houden water vast en zorgen ervoor dat de overstromingskansen ingeperkt worden. Bovendien kan het opgevangen water hergebruikt wordt. Er zijn meer systemen die water vast houden (en zelfs benut kunnen worden voor het warmtenet). Zie bijvoorbeeld de toepassingen van Aquaflow

Wat verwacht de jury van de mediacampagne? Een van de doelstellingen van SLIMCirculair is dat alle deelnemende scholen veel spin off merken van deze challege. Een toenemend aantal inschrijvingen voor de techniekopleidingen en bedrijven die staan te popelen om samen te werken. Om dat te bereiken zijn regionale campagnes nodig die door de organisatie landelijk opgeschaald worden.
Studenten Media en Communicatie gaan (video)opnamen maken van het ontwerpproces, interviews doen met bedrijven en studententeams, de pers uitnodigen, interviews voorbereiden op radio en tv, artikelen maken en mogen helemaal los gaan op social media. De challenge wordt spannend dus en dat moet er vanaf spatten.

Uitgangspunt van de (social) media campagne:

·    Wat betekenen de veranderingen in de maatschappij en innovatieve toepassingen van technologie voor de Nederland?

·    Wat kunnen we leren van en met studenten?

·    En vooral ook het zorgen voor trots op het regionaal deelnemende studententeam!

·    De campagne zorgt er ook voor dat het publiek online gaat stemmen op het meest aansprekende ontwerp vanaf eind mei 2019

De opnamen worden (inter)nationaal gedeeld via scholen, partners, bedrijven en topsectoren en zullen uiteraard ook via SLIMCirculair getoond worden.

Hoe ziet het juryteam eruit Ruud Koornstra is voorzitter van de landelijke jury. Het team bestaat uit vijf juryleden die ieder een specialisatie hebben in de jurycriteria. Het exacte team wordt bekend gemaakt tijdens de landelijke kick off op 10 oktober 2018.
Welke prijzen zijn er aan de wedstrijd verbonden? De juryprijs is € 5.000

Verder wordt er een landelijke publieksprijs uitgereikt op basis van het meeste aantal online stemmen voor een van de ontwerpen.

 

Opdracht / Opdrachtgever

Hoe betrouwbaar moeten de berekeningen zijn Zowel de bouwkostenberekeningen als de constructieberekeningen moeten realistisch zijn. Het is dus voor de hand dat ze nagerekend worden door bedrijven in de regio en/of studenten HBO of WO
Hoeveel moet de gemeente bijdragen Afhankelijk van de bijdragen van de provincies zal het bedrag dat de gemeente bij moet dragen circa € 5.000 zijn.
Kunnen we deelnemen met een bouwproject waar we al mee gestart zijn? Dat kan, als de jurycriteria hierin meegenomen kunnen worden.
Welke afdeling van de gemeente moeten we betrekken Stadsontwikkeling of omgevingsplannologie

 

Over SLIMCirculair ’18-’19

Wat is het doel van SLIMCirculair? SLIMCirculair 2019, de nationale ontwerpwedstrijd voor studententeams, draagt direct bij aan het oplossen van een aantal flinke uitdagingen waar we in Nederland voor staan:
1.     Circulair bouwen, klimaatopgave en -adaptie
De Nederlandse bouwsector is verantwoordelijk voor 50% van het grondstoffenverbruik en 35% van de CO2-uitstoot maar de bouwfootprint kan aanmerkelijk naar beneden2.     Kwalitatieve opgave Human Capital Agenda
De samenwerking tussen verschillende leerlijnen, multidisciplinair en met verschillende leerniveau’s (mbo, hbo, universiteit) ook de samenwerking met het regionale bedrijfsleven, zorgt ervoor dat kennis gaat stromen. Studenten maken kennis met ‘nieuwe’ producten, het testen van materialen, nieuwe technieken en ontwerp- en bouwsystemen. Bedrijven en hun medewerkers delen niet alleen nieuwe kennis en inzichten, deze laagdrempelige manier van samenwerken motiveert bedrijfsprofessionals ook zich bij te scholen3.     Kwantitatieve opgave Human Capital Agenda
De enorme exposure die SLIMCirculair   gaat veroorzaken zorgt voor nationale trots, beleving en nieuwe inzichten waardoor meer jongeren een technische richting kiezen.4.     Economische groei, opschalen circulair bouwena.    Biobased bouwmaterialen staan nu nog in de kinderschoenen. Het zijn overwegend kleine MKB-bedrijven die nieuwe materialen ontwikkelen en niet voldoende slagkracht kunnen ontwikkelen om een positie in te nemen als alternatief voor de CO2 verslindende traditionele bouw. Dat terwijl hergroeibare materialen zoveel voordelen hebben, alleen al op het gebied van gezondheid en het terugdringen van CO2. [1]
Heel veel landelijke exposure via deze wedstrijd zal bijdragen aan nieuwe kennis en begrip van uiterst relevante betrokkenen waaronder overheden, professionele opdrachtgevers en huizenbezitters die een huis willen renoveren of bouwen. Als de vraag naar CO2-vriendelijke bouwmaterialen stijgt kan de productie opschalen, gaan prijzen omlaag en bereiken we de klimaatdoelstellingen b.b.    Een circulaire (bouw)economie zorgt ervoor dat kostbare grondstoffen keer op keer beschikbaar blijven en de CO2-footprint minimaal wordt. Materialen die gerecycled moeten worden, worden in een circulaire economie geüpgraded in plaats van gedowngraded.

c.     Voor het opschalen is het dus van belang om producties te vergroten, bewezen concepten landelijk uit te rollen en Brussel te helpen de normen vast te stellen waardoor Nederland een koppositie in gaat nemen. Hieruit volgt als vanzelf nieuwe energie en dus nieuwe bedrijvigheid.

Circulair betekent ook dat de componenten energie en mogelijk zelfs hergebruik van water aandacht krijgen in de ontwerpen

[1] E-verbruik (embodied energy / circular energy)
Inkapselen CO2 houdende bouwmaterialen (bio)
Minder en lichter met een positieve impact op het milieu en de arbeidsomstandigheden

Wie is SLIMCirculair? SLIMCirculair wordt georganiseerd door:
BetterWorldSolutions (initiatiefnemer)
BetterWorldSolutions helpt bedrijven met innovatieve en vaak ook disruptieve producten, concepten en systemen binnen de sectoren water, circulaire economie en energie met promotie en matchmaking voor nationale en internationale klanten in zakelijke en overheidssectoren. Link naar de webpagina’s SLIMCirculair op BetterWorldSolutions.euBouwCirculair
BouwCirculair beweging in ketens, streeft naar de toepassing van duurzame materialen in bouwprojecten door het reduceren van CO2 en het inzetten op circulariteit in een circulaire economie. Meer dan 100 organisaties zijn lid van BouwCirculair en ondersteunen de doelstellingen.
Hoe gaan jullie om met de Publiciteit en publicaties over de ontwerpen? De SLIMCirculair-organisatie heeft het recht de ingezonden ontwerpen te gebruiken voor publiciteit, symposia, tentoonstellingen en, met – gedurende minimaal één jaar na bekendmaking van de winnaar – vermelding van de bron. De inzender vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op de auteursrechten. Het is deelnemers, juryleden of anderen dan de organisatie niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of de prijsvraag als zodanig, voordat het besluit van de uitschrijver is bekend gemaakt.
Hoe zit het met het intellectueel eigendom? Voor de ingezonden ontwerpen geldt dat de organisatie van SLIMCirculair intellectueel eigendom verkrijgt; dit betekent dat door de deelnemers en/of derden geen patenten of octrooien kunnen worden aangevraagd. Hiervoor ondertekenen de deelnemers, bedrijven en de organiserende gemeenten een vertrouwelijkheidverklaring. In deze overeenkomst komt het intellectuele eigendom bij de organisatie te liggen. De reden is dat vanuit het oogpunt van Open Source de gedachte achter SLIMCirculair om innovatieve concepten breed bruikbaar en inzetbaar te maken, en daarbij is het ‘op slot’ zetten van een nieuw ontwikkeld concept of product niet de juiste aanpak. Na afloop van SLIMCirculair wordt desgewenst het intellectueel eigendom van het concept uitsluitend overgedragen aan het ontwerpteam; partnerbedrijven kunnen hier geen aanspraak op maken.

Auteursrecht van de ingezonden materialen etc. : alle voor SLIMCirculair 2019 ingezonden zaken ten aanzien van de ontwerpen blijven gedurende minimaal één jaar na de datum van inzending ter beschikking van de SLIMCirculair-organisatie.